AssurMiFID : wat, waarom, voor wie, wanneer en hoe ? Transparantie en infomatieplicht ten voordele van klant

AssurMiFID : wat, waarom, voor wie, wanneer en hoe ?

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van regels van Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de consument.

De Belgische wetgever besliste die MiFID-regels ook toe te passen op de verzekeringen, wat ‘AssurMiFID’ genoemd wordt.

De AssurMiFID-reglementering is van toepassing op alle verzekeringen, met uitzondering van reisbijstandsverzekeringen, verzekeringen aanvullend pensioen en groepsverzekeringen. De toepassing is ook afhankelijk van het gedekte risico: grote risico’s (luchtvaart), niet-levensverzekeringen (auto, brand), levensverzekeringen (schuldsaldoverzekering) en beleggingsverzekeringen.

De AssurMiFID-regels omvatten 4 domeinen:

  • Zorgplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen tegenover hun cliënten (verlangens- en behoefteanalyse, eventuele passendheids- en geschiktheidstesten van het product) - Know your customer;
  • Informatieplicht van de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen ten opzichte van hun cliënten (transparantie) - Inform your customer;
  • Beheer van belangenconflicten;
  • Vergoedingsbeleid en transparantie over de kosten

Ook ons kantoor houdt zich strikt aan de naleving en toepassing van de "AssurMiFID-gedragsregels" (*).

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.