AssurMiFID : wat, waarom, voor wie, wanneer en hoe ? Transparantie en infomatieplicht ten voordele van klant

AssurMiFID : wat, waarom, voor wie, wanneer en hoe ?

Als gevolg van de bankencrisis in de zomer van 2008 werd er in de Europese financiële sector een omvangrijke hervorming doorgevoerd, om enerzijds het toezicht op de financiële markten te versterken en anderzijds de consument beter te beschermen. Omdat deze crisis in essentie een bankencrisis was, lag de focus van de wetgever logische wijze in eerste instantie op het bankwezen. Pas geleidelijk aan streefden sommige politici ook de de betere beschjerming van de verzekeringnemer na.

Kernvraag in deze discussie bleef de vraag of je spelregels voor de financiële sector ook kom toepassing op niet financiële producten die totaal anders onderbouwd zijn.

MiFID (= Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels van Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten en anderzijds het zorgen voor een betere bescherming van de consument.

De Belgische wetgever besliste die MiFID-regels ook toe te passen op de verzekeringen, wat ‘AssurMiFID’ genoemd wordt.

De AssurMiFID-reglementering is van toepassing op alle verzekeringen, met uitzondering van reisbijstandsverzekeringen, verzekeringen aanvullend pensioen en groepsverzekeringen. De toepassing is ook afhankelijk van het gedekte risico: grote risico’s (luchtvaart), niet-levensverzekeringen (auto, brand), levensverzekeringen (schuldsaldoverzekering) en beleggingsverzekeringen.

Vanaf 1 mei 2015 moeten verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen aan deze Europese richtlijn voldoen.

AssurMiFID streeft naar consumentenbescherming en transparantie in de verzekeringssector.

De AssurMiFID-richtlijn in het bijzonder, legt verzekeraars en -tussenpersonen een aantal gedrags- en organisatorische regels op bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten.

Deze zijn regels zijn opgebouwd rond 4 hoofdpijlers :

  • Zorgplicht waarbij verzekeraars en -tussenpersonen zich loyaal, billijk en professioneel moeten inzetten voor de belangen van hun klanten.

  • Informatieplicht om de transparantie tegenover klanten te stimuleren op basis een verlangens- en behoeftenanalyse eventueel aangevuld met een passenheids- en geschiktheidstest.

  • Belangenconflictenbeleid zodat verzekeraars en -tussenpersonen betrokken, integer en ondernemend handelen, waarbij mogelijke belangenconflicten in kaart gebracht worden, alsook maatregelen om deze te voorkomen, te beperken of te beheersen.

  • Vergoedingsbeleid en transparantie over de kosten met het nodige respect voor de AssurMiFID-regels.

Ook ons kantoor houdt zich strikt aan de naleving en toepassing van deze "AssurMiFID-gedragsregels" (*).

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.