Informatieplicht – Inform your customer

Informatieplicht – Inform your customer

De informatieplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht zijn om aan hun cliënten informatie te verstrekken die duidelijk, correct, volledig, tijdig en niet-misleidend is. De belangrijkste gedragsregels met betrekking tot de informatieverstrekking aan cliënten kunnen als volgt samengevat worden.

De cliënt krijgt voor het verlenen van een verzekeringsbemiddelingsdienst voldoende informatie zodat hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen (het al dan niet onderschrijven van een verzekeringscontract en/of het al dan niet vragen naar bijkomende informatie).
De informatie moet juist, duidelijk, volledig en niet-misleidend zijn.

Deze verplichtingen betreffen de dienstverlener zelf, de diensten die hij voorstelt en de verzekeringscontracten waarop de diensten betrekking hebben. Deze informatieverplichtingen kunnen verschillen naargelang het al dan niet om een spaar- of beleggingsverzekering gaat.