Inschrijving en controle

In het kader van het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels (*) delen we u in het verband met "Inschrijving en controle" volgende informatie mee :

Remaut Verzekeringen nv, met maatschappelijke zetel te 8880 Ledegem, Stationsstraat 111, RPR 0446861677, is als onafhankelijk verzekeringsmakelaar geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 0446861677.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, afgekort: FSMA, staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be .

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.