Zorgplicht – Know your customer

Zorgplicht – Know your customer (KYC)

De zorgplicht houdt in dat de verzekeringstussenpersoon zich op een loyale, billijke en professionele wijze moet inspannen om de belangen van zijn cliënten optimaal te behartigen.

Advies en gepersonaliseerde aanbeveling
De richtlijnen van AssurMiFID hebben als doel een beter begrip van de aard van het voorgestelde contract of de voorgestelde dienst, alsook van de verbonden risico’s, zodat de cliënten kunnen beslissen en al dan niet onderschrijven met volledig kennis van zaken. Enkel personen die een opleiding hebben gevolgd en voldoende technische kennis hebben, kunnen advies en gepersonaliseerde aanbevelingen geven in de domeinen en takken van verzekeringen die zij kennen.

Analyseplicht
In het algemeen moet de verzekeringstussenpersoon ervoor zorgen dat het verzekeringscontract dat hij voorstelt aan alle vereisten en behoeften van zijn cliënten beantwoordt.

In geval van een spaar- of beleggingsverzekering is de verzekeringstussenpersoon ook verplicht om op het ogenblik van de analyse een geschiktheids- en passendheidstest van het product voor de (potentiële) cliënt uit te voeren.

Onafhankeljik vezekeringsmakekaar
Om de belangen van onze cliënten optimaal te kunnen behartigen, kozen wij ervoor om onafankelijk op te treden in het belang van onze klanten. Dat houdt in dat wij in de onze adviezen in de diverse verzekeringstakken objetief en onafhankelijk, zonder enige exclusiviteit kunnen garanderen in het belang van onze klant om zo het product dat het meest aangepast is aan de behoeften van haar individuele cliënt voor te stellen.

Spaar- en belegggingsverzekeringen
Voor spaar- en beleggingsverzekeringen hanteert de bank een ‘buy & hold’-strategie. Dat betekent dat ze in principe steeds adviseert om een spaar- of beleggingsverzekering aan te houden tot op de contractuele vervaldag of totdat de beleggingshorizon die bij het onderschrijven werd voorgesteld, bereikt werd. De bank zal enkel arbitrage voor spaar- en beleggingsverzekeringen adviseren in volgende gevallen:

als de portefeuille van de cliënt niet in overeenstemming is met zijn risicoprofiel, dan moet een arbitrage ervoor zorgen dat de samenstelling van de portefeuille opnieuw in lijn wordt gebracht met het profiel van de cliënt;

als een spaar- of beleggingsverzekering zijn maximaal potentieel heeft bereikt of indien er een reëel gevaar bestaat op substantiële verliezen voor de cliënt;

om een concentratie van een bepaald beleggingsproduct binnen de portefeuille te vermijden en te zorgen voor een betere spreiding.

Schadeverzekeringen
Wat schadeverzekeringen betreft zal De bank enkel een arbitrage adviseren indien de nieuw te onderschrijven producten een reëel voordeel (bv. qua prijs of dekking) voor de cliënt betekenen.

De bank verplicht zich ertoe bij een arbitrageadvies correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie aan de cliënt te verschaffen. Zo kan hij een beslissing nemen met kennis van zaken, in het bijzonder over de impact van de kosten verbonden aan de voorgenomen transacties en over de kenmerken van de betrokken producten.